תקנון האתר

הגלישה באתר דה ז'ה וו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא/י את התקנון בעיון לפני ביצוע פעילות או רכישה באמצעות האתר. ביצוע פעילות או רכישה כלשהי מעידים על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה.
התנאים מנוסחים בלשון רבים בכדי שניתן יהיה להתייחס באופן שווה לנשים ולגברים כאחד.

כללי

הגלישה באתר הינה על אחריות הגולשים וכל פעילות או פעולה המבוצעת באתר הינה על אחריותם בלבד. לגולשים לא תהיה כל טענה נגד בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של בעלי האתר כפי שהן מתפרסמות בתקנון זה.
ביצוע פעילויות, קנייה או מכירה באמצעות האתר יחייבו את החברה מפעילת האתר רק כלפי מבצעי הפעולות ורק בהתאם לכללים המופיעים בתקנון זה.
האתר מופעל ע"י חברת בירן תקשורת בע"מ (להלן החברה).
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, אך השינויים יחולו רק לגבי זמן הגלישה וביצוע הפעולות שנעשו ממועד שינוי התקנון והלאה.

שימוש באתר

השימוש באתר הוא על אחריות הגולשים והמשתמשים באתר ובתכניו. החברה מפעילת האתר רשאית להעלות תכנים שונים ומגוונים בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולמשתמשים לא תהיה כל טענה או תביעה בגין החומר שפורסם והתגובות שיבואו בעטיו, כל עוד נעשה הדבר במסגרת החוק.
החברה רשאית לשנות את התכנים המופיעים באתר עפ"י החלטתה ללא הודעה מראש ולמשתמשים לא תהיה כל טענה או תביעה בגין שינויים אלה. החברה רואה בשמירה על חופש הביטוי ערך חשוב ביותר ובתנאי שהדבר אינו עומד בסתירה לחוקי מדינת ישראל.

זכויות יוצרים

השימוש בתכנים המתפרסמים באתר, כתבות, ידיעות, ראיונות, תחקירים, דעות, כיתובים, תמונות, איורים, צילומי וידאו וכיו"ב יכול להתבצע אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולתקנות הקיימות בנושא השמירה על זכויות יוצרים. כל תוכן המופיע באתר כמפורט לעיל הינו בבעלות החברה מפעילת האתר ולחברה מלוא הזכויות והקניין הרוחני על תכנים אלו למעט אם צוין אחרת במפורש.
אין להעתיק, להפיץ, להציג, לעשות שימוש מסחרי ולפרסם תכנים אלה, אלה אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב מהחברה, או צוין במפורש כי התוכן או התכנים הללו שייכים לאתר דה ז'ה וו.
הסימנים המסחריים המופעים באתר הינם קניינם של החברה בלבד.
לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בכל שימוש שייעשה בתכנים המופיעים באתר שלא עפ"י האמור בתקנון זה.

תכנים

כאמור, התכנים המתפרסמים באתר (כמפורט בסעיף 3 לעיל) יופיעו תוך שמירה על עקרון חופש הביטוי ובתנאי שאינם עומדים בסתירה לחוקי מדינת ישראל. לפיכך, לא תותר פרסומם של תכנים המוציאים לשון הרע, תכנים הפוגעים בפרטיות ו/או ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופן מיני בוטא, תכנים שיש בהם לעודד אלימות, ביצוע עבירה פלילית, תוכן בעל אופי גזעני, איומים וכיו"ב.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע הופעתם של תכנים כאלה באתר מבלי שלמשתמש המבקש לכלול תוכן כזה תהיה טענה, תלונה או תביעה כנגד החברה בעלת האתר.
המידע המתפרסם באתר הוא על אחריות מוסרו בלבד והחברה לא תשא באחריות למידע הניתן לה ע"י גורמים המעבירים מידע ונתונים לידיעת עורכי התכנים לאתר.
התכנים המתפרסמים באתר אינם בבחינת המלצה או עידוד לביצוע קנייה או פעילות מסחרית כלשהי והינם בבחינת התרשמות אישית של הכותבים ועורכי האתר. ביצוע פעילות או קנייה בעקבות תכנים המתפרסמים באתר הינם באחריות מבצע הפעולה ו/או הקנייה בלבד ולא יהיה בהן עילה לתביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בעלת האתר.

שימוש מסחרי

לחברה מלוא הזכויות לביצוע פעילות מסחרית באתר בתחומי מכירת שטחי פרסום, הכללת תכנים פרסומיים, ביצוע פעילויות שונות ומכירות מקוונות. החברה רשאית למנוע ביצוע פרסומים הכוללים פגיעה בפרטיות ו/או ברגשות הציבור, פרסומים המעודדים אלימות וביצוע עבירה פלילית, פרסומים בעלי אופי גזעני, פרסומים בעלי אופי מיני בוטא או כל פרסום אחר שאינו עולה בקנה אחד עם אופי האתר או שיש בו פגיעה בחברה מפעילת האתר. כל זאת עפ"י שיקולי החברה ללא צורך במתן הסבר להחלטותיה. החברה רשאית להסיר פרסומים כאלה מהאתר בכל עת, אם ובמידה כבר הופיעו כאלה באתר מסיבה כלשהי ולמפרסם לא תהיה כל טענה כלפי החברה.
החברה לא תשא באחריות לתוכן הפרסומים וכל טענה ו/או תביעה בנידון תהיה על אחריות המפרסמים בלבד.
כל נזק שייגרם לחברה עקב פרסום שיופיע באתר מטעמו של מפרסם או מבצע פעולה בתשלום יחייב את המפרסם לשפות את החברה, עובדיה ומנהליה בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, או אבדן רווחים, בכלל זה הוצאות עו"ד והוצאות משפט.

פעילות מסחרית ומכירות

החברה רשאית לבצע מכירות ופעילות מסחרית באמצעות האתר בתחומי מכירת מוצרים, ביצוע אירועים, כנסים, טיולים, חבילות נופש, מועדוני חברים, פרסום מוצרים וכל פעולה מסחרית אחרת שעומדת בחוקי מדינת ישראל. השיקול הבלעדי באשר לביצוע פעילויות אלה, קיומן או מניעתן הוא של החברה בלבד. הפרטים המפורטים באשר לאופי הפעילות המסחרית, תוכנה, המחירים, שיטת התשלום, קהל היעד, מועדים, מספר המשתתפים, מקומות ומסלולים יתפרסמו באתר בצמוד למוצר או הפעילות המוצעים לציבור. החברה שומרת לעצמה זכות להוסיף או לשנות מעת לעת את סעיפי התקנון הקשורים לפעילות זאת ובלבד ששינויים אלה יתייחסו למכירות ופעילויות שיתקיימו החל ממועד פרסום התוספות והשינויים הנ"ל.
החברה רשאית להפסיק את פעילותו של כל משתמש בפעילות מסחרית המתבצעת באתר אם ובמידה פעילות זאת אינה עומדת בקנה אחד עם תקנון האתר, תקנון החברות המקיימות פעילות מסחרית באתר וחוקי מדינת ישראל.

סודיות ופרטיות

החברה מתחייבת לעשות כל שניתן באמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על סודיות ופרטיות של לקוחות האתר ככל האמור בביצוע עסקאות קנייה, מכירה ופעילות מסחרית, אלא אם תתבקש אחרת במפורש ובכתב ע"י המשתמש. המידע שיימסר ע"י הלקוחות יישמר במאגרי המידע של החברה ולא יועבר בשום מקרה לידיעת גורם אחר, אלא אם החברה תתבקש לכך במפורש ובכתב ע"י הלקוח. מידע שלא יועבר במלואו כנדרש בהתאם לתקנון המכירה והפעילות המסחרית המתבצעת באמצעות האתר, לא יאפשר את ביצוע המכירה ו/או הפעילות המסחרית והאחריות לכך תחול על הלקוח בלבד.
עם זאת, בשל ביצוע הפעילות באינטרנט ובאמצעים מקוונים, אין ביכולת החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה ולמאגר המידע באמצעות ביצוע פעילות בלתי חוקית באתר. במקרה של פעילות בלתי חוקית כזאת, לא תהיה למשתמשים וללקוחות האתר כל טענה או תביעה נגד החברה.
על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במאגר הכתובות של המשתמשים והלקוחות לצורך ביצוע דיוור (ניוז לטר) מעת לעת למשתמשים ולקוחות אלה ובתנאי שתינתן אפשרות לאותם לקוחות ומשתמשים להודיע במפורש לחברה על רצונם להפסיק ולקבל דיוור זה.
כל עוד לא תימסר לחברה בקשה כזאת, לא תהיה ללקוחות ולמשתמשים כל טענה או תביעה נגד החברה בגין משלוח ה"ניוז לטר".
החברה תהיה רשאית להעביר מידע על לקוחותיה ומשתמשיה ככל שהדבר יידרש עקב ביצוע עבירה על החוק ורק במקרה של פנייה מטעם שלטונות החוק במדינת ישראל, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם חוקי מדינת ישראל.

תחולת הדין והשיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע לשימוש באתר והינו בתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.

© כל הזכויות שמורות לאתר דה ז'ה וו

כל המידע באתר הינו מהתרשמותן האישית של הכותבות ואינו מידע מסחרי